NIMBOW

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN VAN NIMBOW  (hiernavermeld de “Voorwaarden”)

1. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk contract waarbij  Nimbow zich ertoe verbindt aan klanten goederen en/of diensten te leveren. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken ingeval beide partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming van de contracten

Een contract kan slechts aanzien worden als geldig totstandgekomen indien:

-  een schriftelijk aanbod (brief of e-mail) van Nimbow door de klant onvoorwaardelijk wordt aanvaard;

-  Nimbow onvoorwaardelijk een bestelling aanvaardt, die door een klant bij haar werd geplaatst.

3. Prijzen, facturatie en betalingsvoorwaarden

De prijzen worden opgegeven in euro en zonder btw. Goederen en/of diensten die door Nimbow worden geleverd, zijn betaalbaar binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum behoudens uitdrukkelijke melding van andere betalingsvoorwaarden.

Bij niet naleving van een vervaldag brengen alle bedragen die de klant verschuldigd blijft, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest op gelijk aan de referentie-rentevoet voor achterstallige betalingen, zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met 7 % en afgerond tot het hogere halve procentpunt.

Bovendien worden de onbetaalde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 15 %, als schadeloosstelling voor de schade en de relevante invorderingskosten, met een minimum van 50,00 €.

4. Levering

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke contractuele overeenkomsten hebben alle leveringstermijnen een indicatief karakter. In geen geval zal de niet-naleving van een leveringstermijn aanleiding geven tot een contractuele aansprakelijkheid in hoofde van Nimbow, noch een aanspraak op een schadeloosstelling van welke aard ook doen ontstaan. Deelleveringen zijn toegestaan.

Nimbow moet per aangetekende brief in kennis worden gesteld van elke schade die niet wordt veroorzaakt door het vervoer en van zichtbare gebreken. Dit moet gebeuren binnen 48 uur na de levering. Wordt deze kennisgeving nagelaten, dan wordt Nimbow dientengevolge vrijgesteld van elke aansprakelijkheid.


Met betrekking tot de creatie van animaties en films:

Indien de klant laattijdig gegevens communiceert aan Nimbow die nodig zijn voor de uitvoering van haar missie, behoudt Nimbow zich het recht voor om het tijdschema voor de uitvoering van de diensten, te wijzigen.

Eventuele wijzigingen tijdens de uitvoering van de aan Nimbow toevertrouwde missie moeten het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk verzoek van de klant. Deze wijzigingen kunnen aanleiding geven tot veranderingen in de prijzen en / of uitvoeringstermijnen.

Elke bestelling die door de klant eenzijdig wordt geannuleerd of beëindigd zal aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire som. Deze som is door de klant aanvaard en zal door Nimbow, naar keuze, minimaal het bedrag van het voorschot bedragen of eventueel de helft van de aanvankelijk overeengekomen prijs.

5. Garantie voor verborgen gebreken

Alle schade-eisen die gebaseerd zijn op verborgen gebreken moeten per aangetekende brief worden gemeld binnen de 24 maanden na de leveringsdatum. Na die periode zal geen gevolg meer worden gegeven aan enige schade-eis van welke aard ook die is gebaseerd op verborgen gebreken.

Een schade-eis op basis van de garantie voor verborgen gebreken zal in geen geval een reden vormen op de koop te ontbinden, behalve in het onderstaande geval. Indien het verborgen gebrek het onmogelijk maakt de uitrusting te herstellen of volledig of gedeeltelijk te vervangen, zal de verkoop worden ontbonden op verzoek van de klant, die echter geen aanspraak zal kunnen maken op enige schadeloosstelling.

Nimbow zal niet aansprakelijk zijn voor een gebrek indien:

- de klant of een derde aan de geleverde goederen en/of diensten wijzigingen aanbrengt of herstellingen uitvoert zonder voorafgaande toestemming van Nimbow,

- de klant niet onmiddellijk alle nodige maatregelen heeft genomen om de schade te beperken die door een gebrek wordt veroorzaakt,

de klant de goederen of diensten gebruikte voor enig ander doel dan het doel waartoe de goederen of de diensten waren bestemd,

- de klant naliet de door Nimbow verschafte verbeteringen aan te brengen en in te lassen die dat gebrek verhelpen.


6. Beperking van aansprakelijkheid

Nimbow wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor potentiële schade ten gevolge van een gebrek aan toezicht of onderhoud, schokken, vocht, corrosie, vervuiling, verhitting of ten gevolge van het feit dat de goederen worden gebruikt voor andere doeleinden dan diegene waartoe ze bestemd zijn.

Nimbow zal in geen geval aansprakelijk zijn voor winstderving of onderbreking van de activiteiten, verlies van gegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle kosten voor het terugvinden en herstellen van verloren gegane gegevens), verlies van contracten, verlies van activiteiten, verlies van goodwill, financiële kosten, verlies van financiële interest of elke onrechtstreekse of immateriële schade, ongeacht de reden voor de vordering of de rechtsleer waarop deze schade-eis is gebaseerd.


Met betrekking tot de creatie van animaties en films:

De klant ontlast Nimbow van elke verantwoordelijkheid ten opzichte van eisen die derden mochten stellen ten opzichte van de inhoud van het werk, van zijn geoorloofdheid, van zijn kwaliteit en van zijn nauwkeurigheid.

Daarenboven kan aan Nimbow geen enkele verantwoordelijkheid worden toegeschreven inzake de intellectuele rechten die betrekking hebben op het materiaal die door de klant wordt geleverd (publicitaire spots, foto’s, …).

De klant bevestigt en garandeert derhalve dat de inhoud in zijn volledigheid volgende rechten niet schendt: het recht op privé-leven, op beeld of om het even welk ander recht van derden, met name intellectuele rechten, alsook dat de inhoud niet in strijd is met de goede zeden, met de openbare orde, met de toepasselijke wetten en regelgevingen en met de toepasselijke codes voor goed gedrag.

Na de uitvoering van haar pretaties biedt Nimbow geen enkele garantie van opslag; derhalve moet de klant zelf zorgen voor een adequate opslag. Nimbow is in geen enkel geval verplicht om in geval van verlies door de klant, nogmaals te presteren.

7. Eigendomsoverdracht

Nimbow behoudt het eigendomsrecht op de verkochte goederen, tot de klant zijn verbintenissen volledig is nagekomen, met inbegrip van de betaling van de eventuele interest, vergoeding voor schade en kosten.

8. Ontbindingsbeding

Elke niet-nakoming door de klant van een van zijn verplichtingen, ook ten gevolge van vereffening, faillissement, staking van betaling, aanvraag tot aanstelling van een curator of wanneer de klant voldoet aan de voorwaarden voor een faillissement of elk verzuim vanwege de klant om enige verplichting na te komen, met inbegrip van de niet-betaling van enig bedrag op vervaldag ervan, geeft Nimbow het recht om de lopende contracten met onmiddellijke uitwerking ontbonden te verklaren door verzending aan de klant van een aangetekende brief, zonder dat Nimbow tot enige schadeloosstelling is gehouden. De ontbinding brengt voor de klant de verplichting mee om alle materiaal terug te geven dat hem zou geleverd zijn vóór de ontbinding.

9. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de geleverde uitrusting en de diensten blijven eigendom van Nimbow en kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nimbow. Nimbow verleent de klant het niet-exclusieve, niet-overdraagbare persoonlijke recht op het gebruik van de software, tekeningen en andere technische en commerciële documenten die hem krachtens het contract worden bezorgd.

Deze documenten en deze software mogen enkel worden gebruikt voor de overeengekomen doeleinden en mogen enkel worden gekopieerd of aan derden worden doorgegeven met de specifieke schriftelijke toestemming van Nimbow.

10. Geheimhouding

Alle informatie die tussen de partijen met betrekking tot deze Voorwaarden en de onderliggende overeenkomsten wordt uitgewisseld, moet strikt vertrouwelijk worden behandeld, mag niet aan derden op enige manier ook worden onthuld en mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden van dit contract. Dit artikel is niet van toepassing op informatie die (i) algemeen bekend is; (ii) al bekend is aan de ontvanger; (iii) wordt onthuld overeenkomstig een gerechtelijke eis of een gerechtelijk bevel.

11. Data privacy

Nimbow en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen.


De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Nimbow is enkel verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant.De klant, als de verwerkingsverantwoordelijke, en Nimbow, als verwerker, verklaren de privacyregelgeving (met inbegrip van de Privacywet en/of de GDPR) te zullen naleven. De klant vrijwaart Nimbow integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten voor alle aanspraken van derden in dit verband.

De klant blijft gedurende de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en dient Nimbow op de hoogte te brengen en ten allen tijde te houden van eventuele verplichtingen die een impact kunnen hebben op de dienstverlening van Nimbow.

Beide partijen behandelen verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zullen op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

11. Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op deze Voorwaarden en de onderliggende overeenkomsten. De veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op de geleverde goederen zijn deze die van kracht zijn in België op de datum van het aanbod door Nimbow aan de klant of op de datum van de aanvaarding door Nimbow van de door de klant gedane bestelling.

12. Bevoegde rechtbanken

Elk geschil betreffende de inwerkingtreding, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de schorsing, de beëindiging en de gedwongen tenuitvoerlegging van deze Voorwaarden en de onderliggende overeenkomsten zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen.

 


 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x